Pártystan 4 x 4 metry

Základní cena za 1 den

s možností odvozu v den před / s vrácení v den po

2500 Kč + DPH

Víkend

Pá odvoz + So, Ne + Po vrácení

3800 Kč + DPH

Týden

6000 Kč + DPH

Dlouhodobá zápůjčka

Dohodou

Upřesnění:

  • DPH je ve výši 21%
  • Vratná kauce ve výši 4000 Kč včetně DPH
  • U stálých obch.partnerů s možností bez kauce

Pártystan 6 x 4 metry

Základní cena za 1 den

s možností odvozu v den před / s vrácením v den po

2800 Kč + DPH

Víkend

Pá odvoz + So + Ne + PO vrácení

4000 Kč + DPH

Týden

6800 Kč + DPH

Dlouhodobá zápůjčka

Dohodou

Upřesnění:

  • DPH je ve výši 21%
  • Vratná kauce ve výši 4000 Kč včetně DPH
  • U stálých obch.partnerů s možností bez kauce

Příslušenství - kombinovaná kamna elektrika + plyn

Ke stanu viz "1 den"

200 Kč

Ke stanu viz "víkend"

300 Kč

Ke stanu viz "týden / dlouhodobá zápůjčka

Zdarma

Upřesnění:

  • Kamna jsou pronajímány s regulátorem a hadicí pro přívod plynu BEZ vlastní plynové bomby.

PŮJČOVNÍ ŘÁD

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci půjčení (párty stanu) vzniká podpisem smlouvy o pronájmu a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

1) Pro uzavření smlouvy je třeba, aby nájemce:

a) byl starší 18-ti let

b) předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie)

c) v případě, že se jedná o podnikatele, a to jak FO tak PO, je pro určení totožnosti postačující kopie živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku. Dále je nutné určit odpovědnou osobu pravomocnou k podpisu smlouvy o pronájmu a k převzetí pronajaté věci

d) složil kauci určenou pronajímatelem.

2) Montáž i demontáž párty stanu provádí nájemce přesně dle návodu (možnost servisu od pronajímatele za úplatu + cestovní náklady na místo stavby)

3) Nájemce je povinen vrátit párty stan v původním stavu.

4) V případě poškození, uhradí nájemce vzniklou škodu v plné výši.

5) Zpětné převzetí nepoškozeného párty stanu v souladu s půjčovním řádem potvrdí pracovník pověřený k převzetí v zápùjčním listu.

6) Půjčovné je účtováno sazbou dle platného ceníku.

7) Technický stav půjčovaného párty stanu je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při vracení a případné závady se uvedou v půjčovní smlouvě (závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání).

DŮLEŽITÉ: Stan demontujte a ukládejte jen ve 100% suchém stavu. Vlhké části, po složení a uložení do nevětratelného prostoru, způsobí plesnivění a zničení součástí. Poznámka: Pokud máte časovou tíseň s vrácením stanu pro vlhké počasí, domluvíme se na pozdějším termínu bez navýšení pronájmu, pro zajištění bezvadnosti stanu a součástí.